Rapport från Bilbao

Besöket i Bilbao, Spanien avlöpte väl med arbetsmarknadsutskottet. Arnetsmiljöinstitutet i Bilbao gav en bra överblick över aktuell arbetsmiljöforskning och vilka frågor som finns på EUs dagordning. Vi fick träffa olika medarbetare som drog olika perspektiv på aktuella arbetsmiljöfrågor samt undersökningar som pågår just nu. Institutet har funnits i 13 år i Bilbao. Det finns 65 anställda. Målet är att öka medvetenheten om risker i arbetsmiljön, genomföra kampanjer, identifiera risker och arbeta med att föra ut "best practice" till alla medlemsländer. Man genomför just nu en stor studie med alla EU 27 länder samt Efta , Norge, Schweiz, Turkiet och Kroatien. Det är intervjuer med chefer och anställda i företag med fler än 10 anställda. Man ska genomföra 36 000 intervjuer bla. Tanken är att bla att öka kompetens på riskområdet. Vill ni veta mer så skulle man tydligen kunna gå in på www.esener.eu

Det finns 205 miljoner människor i arbetskraften, inom EU. 167 00 drabbas varje år av skador eller olyckor i arbetet. I Sverige dör 3. 219 personer pga av arbetsrelaterade skador. Detta kändes som väldigt mycket. Men det är utifrån allt som: olycksfall, skador, cancer etc.  I Europa beräknas 9,6 procent av alla cancerfall i Europa, vara arbetsrelaterade! (Det vi mest känner till är pga asbest, och där kan man se att vi i Sverige nu börjar få ett minskat antal fall.) Man tittar nu på nya problem som uppstår inom bl.a. återvinningsindustrin. Som när man återvinner exempelvis elektriska produkter, byggmaterial, bilar etc. 35 procent av anställda inom EU anser att de arbetar i riskfyllda miljöer.

Institutet förestås av en finsk man, Takkala. Han berättar att sjukskrivning är mycket kostsamt och måste förebyggas. I Finland är 11 procent anställda borta pga sjukskrivning. Det är dubbelt så många jämfört med dem som är arbetslösa!

Målet inom EU är att minska olycksfallen med 25 procent. Man vill också öka kunskapen på jämställdhetsområdet. Sara Copsey jobbar med en rapport om kvinnors arbetsmarknad,och menar att man ofta tänker att män arbetar i farliga miljöer, men att man upptäckt att kvinnor i vården lyfter mer än män inom byggbranschen exempelvis. I Österrike har man lagt in jämställdhetsperspektiv på sina inspektioner.  Vi fick också information om hur man i vissa länder arbetar med ekonomiska incitament för att förbättra arbetsmiljön. Dr Dietmar Esler drog några exempel från Tyskland. Slakteribranchen minskade ex sin olycksstatistik med 1000 olyckor per år med ett bonussystem.

Ett nytt ord som vi fick lära oss var reprotoxicants, som betyder gifter som påverkar fertiliteten. Detta är viktigt för länder som vill öka sin nativitet att tänka på. Många gifter drabbar både kvinnor och mäns fertilitet. Här ansåg föredragshållaren att det behövs ett särskilt EU direktiv för att lyfta reprotoxicants specifikt i lagen.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.